Your Guru who loves you, do not want you to be stuck as a Guru Widow or Guru widower. Discipleship is for you to grow.
Syndicate content